MUQIMIY NOMIDAGI
QO'QON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
ELEKTRON KUTUBXONASIБоғловчи феъллар семантикасини таҳлил қилишда майдон назариясининг қўлланилиши

Файл: 2.rar
Лингвистик таҳлилнинг асосий мақсадларидан бири бу - таҳлил жараёнида ҳар бир нарсанинг моҳиятини шу нарсанинг ўзига ўхшаш, айни вақтда ундан фарқ қиладиган ва ҳатто, унга зид келадиган нарсалар билан бўлган муносабатини очиб беришдир.
Курилди: 360, юклаб олинди:120

Инглиз тилида сўз туркумларини чегаралаш муаммолари

Файл: 3.rar
Ҳар бир тил минглаб лексемаларга эга. Уларни тасвирлаётганда ёки изоҳлаётганда ҳар бирини алоҳида таҳлил қилиш мумкин ёки мавҳум хусусиятларини ҳисобга олиб уларни гуруҳларга бирлаштириш мумкин. Тилшунослар икки усулни ҳам тадбиқ этиб кўришди
Курилди: 120, юклаб олинди:98

TYPOLOGICAL CATEGORY OF GENDER

Файл: 4.rar
The typological category of gender consists of the notions of natural (biological sex and the grammatical (formal) gender. The connection of this category with the natural sex is in the animals and birds.
Курилди: 231, юклаб олинди:158

АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ

Файл: 5.rar
В современном языкознании нет единого мнения по вопросу о сущности и определении фразеологического оборота как языковой единицы. Существуют теоретические разногласия по поводу объема фразеологии и характере языковых фактов, трактуемых как фразеологизмы.
Курилди: 136, юклаб олинди:87

Ғарибий ва Чархий

Файл: 6.rar
ХIХ асрнинг иккинчи ярми ва ХХ аср бошларидаги ўзбек адабиёти адабиёти миллий уйғониш ва маърифатпарварлик ғояларининг устиворлиги, халқчиллик характери, ижтимоий мотивларининг фавқулодда ранг-баранглиги билан адабиётимиз тарихининг алоҳида босқичи сифатида аҳамият касб этади. Шу билан бирга бу давр адабиёти вакиллари ўлмас ғояларни тараннум этган мумтоз шеъриятнинг, унинг бир неча асрлик анъаналарининг давомчилари бўлиб ҳам майдонга чиқдилар.
Курилди: 201, юклаб олинди:162

“НАСИМИЙ ФАЗЛИДИН ЭЛ БЕХАБАРДУР...”

Файл: 7.rar
Мазкур сатр Қўқон адабий муҳитининг етук номояндаларидан бири Муҳйи Ҳўқандийнинг шоир Абдуллажон Насимийга бағишлаб ёзилган олти шеърининг бирида учрайди. Шеър “Дар жавоби ғазали Насимийи Хўқандий, ки изҳори ихлос ва обрози эътиқодмандий намуда, ба фақир Муҳйи тавсифнома навишта. Фақир ҳам дафъатан ин жавҳари посуқро дар силки назм кашидам”, деб тўлиқ номланган.
Курилди: 172, юклаб олинди:103

Фурқат шеъриятида хаёлий ва ҳаётий аёл тимсоли

Файл: 8.rar
Мумтоз шеъриятнинг хос хусусиятларидан бири аёл шахси, унинг шаклу шамойилини мадҳ этиш, феъл-атворидаги турфа товланишларни кўрсатиш ва шу орқали шеърий асарнинг етакчи қаҳрамони ошиқнинг ҳис-туйғу ва кечинмаларини тасвирлашдан иборат.
Курилди: 207, юклаб олинди:135

Маънавий - маърифий тарбия баркамол авлодни шакллантиришнинг асосий йўналиши.

Файл: 9.rar
Маънавий - маърифий тарбия баркамол авлодни шакллантиришнинг асосий йўналиши.
Курилди: 182, юклаб олинди:107

Мустақиллик ва ёшлар баркамоллиги.

Файл: 10.rar
Мустақиллик мохияти ва ахамиятини сархисоб қиладиган бўлсак , бу ижтимоий ўзгаришда ёшларнинг ўрни мухим. Мустақиллик туфайли ёшларнинг дунёқараши ўзгарди. Уларнинг ғурур, орият, шаън ва номус туйғулари кучаймоқда. Ҳаётга ва меҳнатга муносабати, Ватанга, она заминга меҳри, эгалик ва масъулият хисси кучайди. Бир сўз билан айтганда ёшлар ўзлигини англай бошлади.
Курилди: 193, юклаб олинди:114

Баркамол авлодни шакллантиришда тарих фанининг ахамияти

Файл: 11.rar
Ҳозирги дарвда мамлакатимизда 18 ёшгача бўлган ёшлар умумий аҳолининг тахмиман 40 фоизини, 30 ёшгача бўлганлар эса 64 фоизини ташкил этади. Шу сабабли ёшларнинг тарбиясига, камолотга етишига, ҳуқуқларини ҳимоя қилишга эътиборни қаратиш давлат сиёсатининг устивор йўнлишларидан бири ҳисобланади.
Курилди: 214, юклаб олинди:106

ШОИР ҒОЗИЙ

Файл: 12.rar
Қўқон адабий муҳитининг етук шоирларидан бири бўлмиш Ғозий тўғрисидаги дастлабки маълумот шу адабий муҳитнинг раҳнамоси ва хомийси ҳисобланган Умархон Амирийнинг топшириғи билан Фазлий Намангоний томонидан тартиб берилган “Мажмуаи шоирон” тазкирасида учрайди.
Курилди: 192, юклаб олинди:114

СОЗДАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ

Файл: 13.rar
Аннотация. Целью настоящего статью является обмен опытом по созданию мультимедийных электронных учебников, предназначенных для самостоятельного изучения студентмами дистанционного обучения. Ключевые слова. Мультимедийные электронные учебник, субъекты образовательного процесса, образовательная информация, образовательные технологии, информационные технологии, гипертекст, гипермедиа, мультимедиа.
Курилди: 269, юклаб олинди:195

РУС ТАРЖИМА ТАРИХИ

Файл: 14.rar
Таржима тарихи билан боғлиқ асарлар кўп эмас, А.В.Фёдоровнинг таъкидлашича, таржима тарихи тил, адабиёт, санъат, жамият маданияти ва маънавияти тарихи билан чамбарчас боғлиқ бўлганлиги сабабли, қолаверса таржима турли тиллардан бошқа тилларга таржима қилиш жуда кўп мехнат талаб қиладиган мураккаб жараён эканлиги бу борада илмий ишларнинг камлигига сабаб бўлади.
Курилди: 199, юклаб олинди:105

Teaching writing reproductions

Файл: 16.rar
In order to develop language fluency, students are taught to summarize and retell what they have read. According to widely accepted methodological principles, these ‘reproductions enables students to present their ideas using standard forms, to enrich their vocabulary, promote the development of logical thinking and curiosity, widen their horizons, teach them to work independently and help them to overcome learning difficulties.
Курилди: 257, юклаб олинди:164

Развивающее воздействие иностранных языков на познавательные функции и развитие учебных способностей учащихся.

Файл: 17.rar
На уроках иностранного языка есть условия для развития индивидуальных учебных способностей учащихся. Языковые способности учащихся проявляются не только в быстроте, легкости и прочности овладения учебным материалом, но и в предпочитаемых и наиболее успешно осуществляемых школьниками формах учебной деятельности.
Курилди: 196, юклаб олинди:142

BITIRUV MALAKAVIY ISHI

Файл: 1.rar
Xususan, tabiiy fanlar fizika fani sohasida kompyuterdan didaktik materiallardan foydalanib mavzular bayonini tasvirdagi animatsiya harakatlar, yani tabiatda o’z ko’zi bilan ko’rish imkoni bo’lmagan fizik jarayonlarni o’ziga xos tarzda namoyish etish juda katta amaliy ahamiyat kasb etadi.
Курилди: 100, юклаб олинди:25

Microsoft Excel электрон жадвалида ишлаш

Файл: 4.rar
Ҳозирги кунда техника кенг чўққиларга эришган бир даврда, техника билан ҳамнафас бўиш келажак авлод вакилларининг мақсадларидан бири ҳисобланади. Педагогика олий ўқув юртлари талабаларининг информатика бўйича етарли билимга эга бўлишлари, шу билимларга таянган ҳолда ҳозирги хаётимизнинг ажралмас қисми, компьютердан бемалол фойдалана олишлари давр талабидир
Курилди: 495, юклаб олинди:328

Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari va daftar yuritaish tartibi

Файл: 04.rar
Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari va daftar yuritaish tartibi bilan tanishtirish
Курилди: 154, юклаб олинди:56

«Kvant fizikasi» fanidаn lаbоrаtоriya ishlаrini bаjаrish bo’yicha uslubiy ko`rsаtmаlar

Файл:
O’zbekiston Respublikasining “Ta’lim to’g’risida”gi qonuni va “Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da ta’lim samaradorligini oshirishda o’qitishning ilg’or yangi pedagogik texnologiyalarini o’quv jarayoniga joriy etishga alohida e’tibor berilgan.
Курилди: 221, юклаб олинди:186

o‘qitishda didaktik metodlardan foydalanish uslubi mavzusidagi

Файл: 7.rar
Akademik litsey va kasb – hunar kollejlari uchun “Fizika” fanidan o’quv dasturi Ushbu o’quv dasturi Oliy va o’rta maxsus hamda Xalq ta’limi vazirliklarining 2003 yil 16 oktyabrdagi 256/151 – sonli qo’shma buyrug’i bilan tasdiqlangan va akademik litsey va kasb – hunar kollejlari uchun fizika fanidan
Курилди: 272, юклаб олинди:167

Analitik geometriya

Файл: Analitik_geometriya.pdf
Matematika bakalavriat talim yo`nalishi uchun darsilk
Курилди: 15, юклаб олинди:8

Chizma Geometriyadan masalalar yechishga Doir Metodik qo`llanma

Файл: Chizma_geometriyadan_masalalar.pdf
Chizma Geometriyadan masalalar yechishga Doir Metodik qo`llanma
Курилди: 20, юклаб олинди:6

Dasturlash asoslari

Файл: Dasturlash_asoslari.pdf
Oliy о‘quv yurtlarining bakalavriat ta`lim yo‘nalishi talabalari uchun о`quv qo`llanma
Курилди: 15, юклаб олинди:7

Axborot tizimlari

Файл: Axborot_tizimlari.pdf
Oliy o‘quv yurtlarining iqtisodiy ta`lim yo‘nalishlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etilgan
Курилди: 25, юклаб олинди:12

Geometrik chizmachilik (shriftlar)

Файл: Chizma_geometriya.pdf
Oliy о‘quv yurtlarining bakalavriat ta`lim yo‘nalishi talabalari uchun о`quv qo`llanma
Курилди: 60, юклаб олинди:10

Matematika

Файл: Matematika.pdf
Oliy о‘quv yurtlari ta`lim yo‘nalishi talabalari uchun о`quv qo`llanma
Курилди: 36, юклаб олинди:9
Курилди: 57, юклаб олинди:15

Oliy matematika kursidan misol va masalalar

Файл: Oliy_matematika_kursidan_misol_va_masalalar.pdf
Oliy matematika kursidan misol va masalalar to`plami
Курилди: 60, юклаб олинди:24

WEB–DASTURLASH

Файл: WEB-dasturlash.pdf
WEB–DASTURLASH (O`quv qo`llanma)
Курилди: 80, юклаб олинди:27

Differentsial tenglamalarning sifat nazariyasi va uning tatbiqlari

Файл: Differentsial_tenglamalarning.pdf
Differentsial tenglamalarning sifat nazariyasi va uning tatbiqlari
Курилди: 80, юклаб олинди:25

Fan va texnikada sistemaviy yondashish asoslari

Файл: Fan_va_texnikada_sistemaviy_yondashish_asoslari.pdf
Oliy o‘quv yurtlarining iqtisodiy ta`lim yo‘nalishlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma sifatida tavsiya etilgan
Курилди: 18, юклаб олинди:6
Курилди: 25, юклаб олинди:12

Fizika kursi 1 qism Mexanika, Molekulyar fizika

Файл: Fizika_kursi_1_qism.pdf
Oliy о‘quv yurtlarining bakalavriat ta`lim yo‘nalishi talabalari uchun о`quv qo`llanma.
Курилди: 30, юклаб олинди:7

Issiqlik texnikasi asoslari

Файл: Issiqlik_texnikasi.pdf
Oliy o`quv yurtlari uchun o`quv qo`llanma
Курилди: 35, юклаб олинди:11
Курилди: 45, юклаб олинди:14

Termodinamika va statistik fizikadan masalalar

Файл: Termodinamika_va_statistik_fizikadan_masalalar.pdf
Oliy о‘quv yurtlarining bakalavriat ta`lim yo‘nalishi talabalari uchun о`quv qo`llanma.
Курилди: 55, юклаб олинди:8
Курилди: 60, юклаб олинди:13
16 mingdan ziyod kitoblarning elektron variantlari mavjud bo`lib, ularni @qdpikitoblarbot telegram kanali orqali yuklab olishingiz mumkin